elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Czwartek 23.05.2024

Deklaracja dostępności

Przedszkole Miejskie nr 15 w Bytomiu im. Misia Uszatka  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji https://p15.bipbytom.pl/.

 

Data publikacji strony internetowej: 2021-12-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-01.

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową
Mariola Wajsprych e-mail: przedszkole15bytom@op.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na
numer telefonu 32 787 01 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji
niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,
aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach
alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez
audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą
stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza
potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli
dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy
realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli
zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób
dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego
dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Budynek przedszkola znajduje się przy ul. Szymały 122 w Bytomiu. Do budynku wchodzi się po 2
schodach do wiatrołapu przez drzwi otwierane ręcznie, z wiatrołapu przez drzwi otwierane ręcznie
wchodzi się do holu przedszkola. Kancelaria przedszkola znajduje się na parterze budynku , sale
przedszkolne umiejscowione są na parterze i I piętrze budynku, dojście schodami zabezpieczonymi
poręczą. Nie ma przeciwskazań do wejścia z psem asystującym, ograniczenia dotyczą pomieszczeń
związanych ze spożywaniem oraz przygotowywaniem posiłków (jadalnia, kuchnia). W przedszkolu nie
ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Informacje dodatkowe
Strona internetowa została dostosowana do wymagań prawnych, istnieje możliwość zmiany ustawień
kontrastu oraz wielkości czcionki.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie nr 15 im. Misia Uszatka w Bytomiu
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Mariola
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 01.12.2021
Data udostępnienia informacji: 01.12.2021
Data ostatniej aktualizacji: 28.12.2021
Liczba wyświetleń: 478
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
28.12.2021
11:08:23
edycja
Mariola
Deklaracja dostępności
28.12.2021
09:25:31
edycja
Mariola
Deklaracja dostępności